Bieži uzdotie jautājumi

Ar ko atšķiras „tulks” no „tulkotāja”?


Cilvēki bieži jauc terminus „tulks” un „tulkotājs”. Tās ir divas dažādas profesijas: tulkotāji veic tulkošanu rakstiski no vienas valodas citā, savukārt tulki mutiski tulko izrunātos vārdus uzstāšanās vai sarunas laikā.

Kas ir konsekutīvā jeb secīgā tulkošana?


Konsekutīvās jeb secīgās tulkošanas laikā tulks klausās garāku runas fragmentu, pēc tam, pamatojoties uz veiktajām piezīmēm, tulko teikto citā valodā. Secīgā tulkošana notiek pēc runātāja, kad tulks ir noklausījies tekstu vienā valodā un tad to iztulko otrā valodā. Mūsdienās secīgo tulkošanu izmanto dažādās sanāksmēs, izbraukumos, sapulcēs, prezentācijās u. tml. Tulkot var skaļi, kā arī čukstus (šušutāža).

Kas ir simultānā jeb sinhronā tulkošana?


Simultānās jeb sinhronās tulkošanas laikā tulks tulko katru teikumu gandrīz (ar pāris sekunžu novirzi) vienlaicīgi ar runātāju, veicot tulkojumu tulka kabīnē. Tulks parasti strādā kopā ar vēl vismaz vienu vai diviem kolēģiem. Pasākuma dalībnieki, atrodoties sanāksmes telpā, var izvēlēties nepieciešamo valodas kanālu un klausīties tulkojumu. Sinhronās tulkošanas pamatā ir klausīšanās, saprašana, analīze un pārformulācija.

Kā kļūt par tulku?


Mācības tulkošanas studiju programmās Latvijā piedāvā Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, Vidzemes Augstskola, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un kultūras augstskola, Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola, Sociālo tehnoloģiju augstskola.

Kas ir tulkošanas atmiņas programmas?


Tulkotāji savā darbā bieži izmanto tulkošanas atmiņas programmas, kas ir izstrādātas, lai uzlabotu tulkošanas procesa ātrumu un kvalitāti un taupītu izmaksas. Tulkošanas atmiņas programmas palīdz nodrošināt tulkojuma saskaņotību, „atceroties” iepriekš veikto tulkojumu un iesakot to tulkotājam. Ir svarīgi atcerēties, ka tulkošanas atmiņas programmas nav tas pats, kas automātiskās tulkošanas programmas.

Kā aprēķina tulkojuma cenu?

Tulkojuma cenu parasti aprēķina par avotvalodas lappusi. Par standarta lappusi uzskata lappusi, kurā ir 250 vārdu. Vārdu skaitu var aprēķināt šādi: Tools->Wordcount->Words vai Rīki->Teksta apjoms->Vārdi. Iegūto vārdu skaitu izdala ar 250 un sareizina ar tulkojuma cenu. Ja tulkojums nav pieejams elektroniskā veidā, dokumenta vārdu skaitu aprēķina pēc mērķvalodas teksta vārdu skaita.
Teksta apjomu var noteikt arī, pamatojoties uz rakstzīmēm (standarta lappusē ir 1600 vai 1800 rakstzīmes ar atstarpēm vai bez tām) vai pēc rindiņām – gan avotvalodā, gan mērķvalodā.

Vai ir jāuzrāda dokumenta oriģināls, ja tulkojumu nepieciešams apliecināt notariāli?


Lai dokumenta tulkojumu apliecinātu notariāli, jāuzrāda tā oriģināls. Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem dokumenta oriģināls notāram jāiesniedz kopā ar dokumenta veikto tulkojumu.

Kādu dokumentu tulkojumus neapliecina?


Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” un Notariāta likuma prasībām šādiem dokumentiem ir aizliegts apliecināt tulkojumus: 1) dokumentiem, kuru saturs ir pretrunā ar likumiem, kas aizsargā pārvaldes kārtību, sabiedrības tikumību vai personas godu; 2) pasei, pasi aizstājošam dokumentam, deputāta apliecībai, politisko un sabiedrisko organizāciju biedra kartei; 4) dokumentiem, kuri rakstīti ar zīmuli; 5) dokumentiem, kuros ir neatrunāti labojumi, dzēsumi vai svītrojumi; 5) juridiskas personas izdotiem dokumentiem, kas rakstīti uz vairākām lapām, kuras nav sanumurētas un caurauklotas un to skaits nav apliecināts ar dokumenta izsniedzēja zīmoga nospiedumu un kompetentas amatpersonas parakstu.

Kas ir zvērināta tulka paraksts?

Ja kāda iemesla dēļ dokumenta tulkojumu nav iespējams notariāli apliecināt, bet ir nepieciešams apliecināt tulkojuma pareizību, to var apliecināt ar zvērināta tulkotāja parakstu. Šāda apliecinājuma gadījumā pie iztulkotā teksta pievieno īpašu apliecinājuma tekstu, ar kuru tiek apliecināts, ka tulkojums ir veikts precīzi un pareizi, un šādu apliecinājumu paraksta tulkotājs, kurš veicies attiecīgo tulkojumu. Apliecinājuma tekstā jābūt ietvertai šādai informācijai: 1) apliecinājuma tekstam “TULKOJUMS PAREIZS”; 2) tulka vārdam, uzvārdam un personas kodam; 3) tulka parakstam; 4) apliecinājuma vietas nosaukumam; un 5) apliecinājuma datumam.
(Ministru kabineta noteikumi Nr.291).

Kas ir noraksts (kopija)?


Gadījumā, ja klients nevēlas dokumenta oriģinālu sašūt kopā ar tulkojumu un notariāla apliecinājuma tekstu, pie notāra var izgatavot dokumenta norakstu jeb kopiju un to notariāli apliecināt. Pie šā noraksta pievieno tulkojumu un notariālā apliecinājuma tekstu.

Kādai informācijai ir jābūt notariālajā apstiprinājumā (apliecinājumā)?


Apliecinājuma tekstā obligāti ir jābūt norādītai šādai informācijai:

 • apliecinājuma datums (gads, diena, mēnesis);
 • apliecinājuma izdošanas vieta;
 • notāra vārds un uzvārds;
 • zvērināta notāra konstatējums par tulkojuma atbilstību iesniegtajam dokumentam;
 • dokumenta iesniedzēja vārds un uzvārds;
 • reģistra numurs;
 • zvērināta notāra paraksts;
 • ziņas par visām par veikto apliecinājumu iekasētajām naudas summām.

Cik ātri iespējams veikt notariālu tulkojumu?


Tas ir atkarīgs no tā, cik ilgu laiku aizņem dokumenta tulkošana, kā arī no notāra pieņemšanas laikiem. Ja tulkojamais teksts nav garš, šādu apliecinātu tulkojumu var veikt arī vienas darbadienas laikā.

Kādi dokumenti ir derīgi notariāla tulkojuma veikšanai?


Lai varētu veikt notariāli apliecinātu tulkojumu, dokumenta oriģinālam jābūt atbilstoši noformētam un spēkā esošam. Tulkojumus neapliecina notariāli, ja tulkojuma oriģināls ir vienkāršs teksts – fragments no laikraksta, neparakstīta līguma uzmetums, izdruka, fakss, neapliecināta dokumenta kopija, ārvalstīs izdots dokuments, kas nav legalizēts u. tml. Tulkojamajam dokumentam ir jābūt izveidotam saskaņā ar Ministru kabinets noteikumiem Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, un tajā jābūt ietvertai šādai informācijai:

 • dokumenta autora nosaukums/vārds, uzvārds;
 • dokumenta izveides datums;
 • dokumenta izveides, izdošanas un parakstīšanas vai pieņemšanas vietas nosaukums;
 • paraksts (-i).

Ja dokumentu izdevusi organizācija vai iestāde, papildus iepriekš minētajai informācijai uz dokumenta jābūt norādītam: dokumenta veida nosaukumam (izņemot vēstules); dokumenta numuram; ja to pieprasa tiesību akti, kā arī dokumentā jābūt arī zīmoga nospiedumam vai atzīmei par dokumenta apstiprinājumu.

Kurās valodās iespējams veikt notariāli apliecinātu tulkojumu?


Notariāli apstiprinātu tulkojumu ir iespējams veikt jebkurā oficiālā valsts valodā, ja šādu valodu kombināciju piedāvā izvēlētais tulkošanas birojs.

LTBA-logo-header.jpg